Месец: март 2022.

Полагање испита ПДМ

Писмени испити

Уторак, 05.04.2022: Српски језик и књижевност (Гимназија, Економски техничар, Пољопривредни техничар)

Среда,06.04.2022: Математика (Гимназија,Економски техничар, Пољопривредни техничар)

Четвртак, 07. 04. 2022: Општеобразовни наставни предмети (Гимназија)

Петак, 08. 04. 2022: Теоријски делови стручних испита (Економски техничари)

Време полагања испита

Испити се сваки дан полажу од 12.00 до 15.00 часова.

Место полагања испита

Сала за физичко васпитање

Прегледање тестова на нивоу школе

Од 05. 04. (после 18.00 часова) до 19. 04. 2022.

* Ученици су у обавези да полажу наведене испите ПДМ

* Ученици обухваћени ПДМ иду на редовну наставу у дане испита

За време полагања испита ПДМ, редовна настава ће се одвијати према важећем распореду.

Часови ће трајати 30 минута

Упутство за кандидате и њихове родитеље (старатеље)

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ

 • У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.
 • Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија,

одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

 • Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова. Трајање испита је одређено

приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.

 • Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је

истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на вебсајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.

 • Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења

практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

 • На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 • Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.
 • Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у

прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

 • На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање

преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

 • Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника

подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

 • Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

Обавештење за ученике и родитеље о пилотирању државне матуре

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пројекат Државна матура спровешће пробно полагање (пилот) опште, стручне и уметничке матуре у средњим школама, и то:

1) у периоду од 5–8. априла 2022. године, за општеобразовне предмете у свим средњим школама;

2) у периоду од 11–15. априла 2022. године, за поједине образовне профиле у средњим стручним школама.

Пилотирање државне матуре спровешће се у складу са:

-Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21);

-Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21);

-Правилником о Програму опште и уметничке матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/17) и

-Правилником о Програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/18) .

Пилотирање спроводи пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (Пројекат државне матуре) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Сви заједно се интензивно припремамо како би се читав систем спровођењем овог пилотирања упознао са процедурама и правилима која ће бити важан део завршетка школовања наших ученика у блиској будућности.

Обавештавамо вас да је развијена апликација за пријаву ученика за полагање испита у оквиру пилотирања државне матуре, где ће се сви ученици завршних разреда IV степена, школске 2021/2022. године, пријавити уз помоћ и упутство одељенских старешина.

Према Пројекту државне матуре (ПДМ) у пилотирање ће бити укључени:

Сви ученици гимназија и полажу општу матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и један предмет који су изабрали са Листе општеобразовних наставних предмета.

Сви ученици средњих стручних школа и полажу стручну матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и стручни испит .

О свим активностима ученика који учествују у ПДМ можете се информисати путем контакта са одељењским старешинама и путем школског сајта .

Председник школске матурске комисије Братољуб Станисављевић, директор

Scroll to Top