Упутство за кандидате и њихове родитеље (старатеље)

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ

 • У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.
 • Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија,

одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

 • Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова. Трајање испита је одређено

приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.

 • Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је

истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на вебсајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.

 • Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења

практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

 • На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 • Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.
 • Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у

прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

 • На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање

преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

 • Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника

подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

 • Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.
Scroll to Top