Месец: јун 2023.

Упис ученика у средњу школу 2023/2024.

Упис ученика организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја

На основу члана 38. став 11. и члана 36а Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. Закон, 6/20, 52/21 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), министар просвете  доноси ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

У циљу ефикасног и јединственог спровођења уписа ученика у средњу школу именујe се

– комисија за спровођење уписа и пријем ученичке документације за упис ученика у средњу школу –

Министарство, у оквиру својих законом прописаних надлежности и овлашћења  путем портала Моја средња школа родитељу, односно другом законском заступнику ученика омогућава да  пријави ученика за упис у средњу школу.

Порталу Моја средња школа може да приступи неауторизован и ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику на Порталу Мој есДневник.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)   понедељак – петак 03.07. 2023.од 8ч до 07.07. 2023.до 24ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи,    

– Понедељак  03.07. 2023.године, од 8-15ч и

– Уторак 04. 07.2023. године, од 8-15ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, среда 05.07. 2023.године   од 8-15ч

Управа Средње школе у Барајеву

Scroll to Top