Новости

Упутство за кандидате и њихове родитеље (старатеље)

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ

 • У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.
 • Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија,

одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

 • Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова. Трајање испита је одређено

приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.

 • Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је

истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на вебсајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.

 • Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења

практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

 • На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 • Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.
 • Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у

прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

 • На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање

преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

 • Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника

подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

 • Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

Обавештење за ученике и родитеље о пилотирању државне матуре

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пројекат Државна матура спровешће пробно полагање (пилот) опште, стручне и уметничке матуре у средњим школама, и то:

1) у периоду од 5–8. априла 2022. године, за општеобразовне предмете у свим средњим школама;

2) у периоду од 11–15. априла 2022. године, за поједине образовне профиле у средњим стручним школама.

Пилотирање државне матуре спровешће се у складу са:

-Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21);

-Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21);

-Правилником о Програму опште и уметничке матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/17) и

-Правилником о Програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/18) .

Пилотирање спроводи пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (Пројекат државне матуре) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Сви заједно се интензивно припремамо како би се читав систем спровођењем овог пилотирања упознао са процедурама и правилима која ће бити важан део завршетка школовања наших ученика у блиској будућности.

Обавештавамо вас да је развијена апликација за пријаву ученика за полагање испита у оквиру пилотирања државне матуре, где ће се сви ученици завршних разреда IV степена, школске 2021/2022. године, пријавити уз помоћ и упутство одељенских старешина.

Према Пројекту државне матуре (ПДМ) у пилотирање ће бити укључени:

Сви ученици гимназија и полажу општу матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и један предмет који су изабрали са Листе општеобразовних наставних предмета.

Сви ученици средњих стручних школа и полажу стручну матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и стручни испит .

О свим активностима ученика који учествују у ПДМ можете се информисати путем контакта са одељењским старешинама и путем школског сајта .

Председник школске матурске комисије Братољуб Станисављевић, директор

Scroll to Top